Archiwum


Blogowanie i Vim

blog, python, vim
Przenosiny.

blog

Clié PEG-TJ37

handheld, palm


Dlaczego Gentoo?

linux


Clié PEG-SJ22

handheld, palmInitial Command

blog